ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) Україна Цей документ містить публічну пропозицію (оферту) Виконавця до невизначеного кола фізичних осіб щодо укладення Договору про надання послуг (надалі – «Договір») у порядку та на умовах, що викладені нижче. Всі заголовки розділів та статей використовуються у Договорі винятково для зручності їх використання та прочитання, та ніяким чином не впливають на тлумачення умов цього Договору. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ Виконавець – особа яка здійснює надання послуг. Сайт – веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: www.zapka.ua Користувач – будь-яка дієздатна особа, яка відвідала Cайт на яку розповсюджується Угода Користувача з усіма додатками; Товар – запасні частини до автомобілів та інші товари, зображення та/або опис яких може бути розміщено на Сайті. Товар може характеризуватись назвою/номером деталі, очікуваним строком доставки, ціною, тощо. Інформація про Товар розміщена на Сайті та може бути уточнена у Виконавця. Послуга - дія Виконавця на користь і за рахунок Замовника по організації поставки, передачі Товару Замовнику за винагороду. Виконавцем також можуть надаватись супутні послуги (консультації, підбір, тощо) за домовленістю сторін. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір на умовах, що містяться в ній. Договір – цей Договір про надання послуг, який укладений на умовах визначених Публічною офертою з моменту її Акцепту (прийняття) Замовником та встановлює однакові для всіх Замовників умови. Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, що визначені публічною офертою шляхом визначеним в Договорі. Замовник – будь-яка дієздатна особа, згідно чинного законодавства України, яка має бажає отримати Послуги, Акцептувала умови цієї Публічної оферти і оформила Замовлення засобами інформаційної системи Сайту. Замовлення – заявка Замовника на організацію послуг щодо обраного ним Товару, яка оформлена і надана Виконавцю за допомогою програмних засобів Сайту або іншим способом. Сторона – Замовник, або Виконавець в залежності від контексту. Сторони – Замовник та Виконавець, що уклали Договір відповідно до умов, передбачених ним та чинним законодавством України. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Договір укладається шляхом приєднання Замовником до запропонованої Виконавцем Публічної оферти в цілому. Приєднання Замовника до Публічної оферти здійснюється шляхом її Акцепту. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Замовником всіх істотних умов Договору, викладених в цій Публічній оферті, без підпису письмового примірника Сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 634, 638 Цивільного кодексу України і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами. З моменту здійснення Акцепту (прийняття) Публічної оферти Замовник зобов’язується дотримуватися умов та положень Договору та всіх додатків, що є його невід’ємною складовою частиною. Підтвердженням згоди Замовника укласти Договір, тобто повного та безумовного Акцепту (прийняття) Публічної оферти є вчинення таких дій: Оформлення Замовником Замовлення Товарів за допомогою інформаційної системи Сайту. Оформлення Замовлення за каналами зв'язку контакт-центру Виконавця, у цьому випадку Замовник погоджується із тим, що телефонна розмова/чат, тощо можуть бути записані (зафіксовані іншим чином на розсуд Виконавця) з метою контролю якості обслуговування Замовника, умов, а також, у разі необхідності, для підтвердження факту такого Замовлення. Здійснення Замовником оплати (в тому числі часткової) витрат та/або послуг. Виконавець на письмову вимогу Замовника може надати йому завірену печаткою письмову форму цього Договору. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком оформлення Замовлення Товарів кожний Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цієї Публічної оферти, що розміщені (оприлюднені) на Сайті Виконавця. Якщо Замовник не згоден з умовами Публічної оферти, то він має утриматись від оформлення або розміщення Замовлення. Якщо Замовник здійснив Акцепт, то він підтверджує своє ознайомлення та повну згоду з усіма умовами Договору. Виконавець самостійно визначає умови Публічної оферти та має право вносити зміни до її умов з обов’язковим повідомленням про це Замовників, шляхом розміщення нової редакції Публічної оферти на Сайті. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Виконавець зобов’язується за рахунок Замовника організувати поставку і передачу обраного Товару Замовнику та може надавати інші супутні послуги обумовлені Сторонами, а Замовник зобов’язується оплатити послуги та всі супутні витрати і своєчасно прийняти Товар. Виконавець здійснює надання послуг на підставі Замовлення, яке Замовник оформлює самостійно на Сайті або за допомогою Виконавця. Замовлення стає невід’ємною частиною Договору з моменту його оформлення. Виконавець може надавати послуги особисто та/або на власний розсуд залучати та співпрацювати з третіми особами для надання Послуг. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ Очікуваний термін поставки визначається параметрами встановленими у Замовленні, можливостями Виконавця, поточною ринковою ситуацією, особливостями роботи транспортної компанії, служби доставки, тощо. Очікувані терміни є середньостатистичними. Якщо виконання Замовлення протягом очікуваного терміну не відбулося, Виконавець без погодження з Замовником подовжує виконання Замовлення. Виконання Замовлення починається, як правило, після надходження авансового платежу на рахунок Виконавця або підтвердження Замовником його оплати. За домовленістю Сторін виконання Замовлення може бути розпочато без попередньої оплати з оплатою за фактом прийому-передачі. Замовлення може бути виконано повністю або частково, а також може бути анульоване. В такому випадку оплаті підлягають фактично надані послуги та фактично понесені витрати. Часткове виконання Замовлення або його анулювання відбувається у разі, коли в ході його виконання обраний за конкретними умовами (виробником, очікуваним строком поставки, ціною) Товар виявився відсутнім. Замовлення вважається виконаним (повністю або частково) в момент передачі Товару перевізнику. Виконавець організовує доставку Товару на умовах, вказаних на Сайті з визначенням умов прямо не обумовлених на Сайті на власний розсуд. Право власності на Товар та ризики його випадкового пошкодження або знищення переходять до Замовника з моменту передачі замовленого Товару перевізнику (транспортній компанії, службі доставки, тощо). Замовник зобов’язаний прийняти Товар протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження Товару за зазначеними ним реквізитами. В разі відмови прийняти Товар Замовник зобов'язаний здійснити повну оплату послуг Виконавця, вартості Товару та інших супутніх витрат. Контакти між Сторонами здійснюється переважно електронним способом. Виконавець може інформувати Замовника про хід виконання і стан замовлення у спосіб та в форматі на власний розсуд. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ Загальна ціна Замовлення визначається як сума цін Товарів, що складають Замовлення що включає винагороду Виконавця та вартість Товару та супутні витрати без урахування вартості доставки. Ціни за Товар відображені на Сайті і визначені до передачі перевізнику, вартість послуг перевізника (доставки) оплачуються Замовником безпосередньо службі доставки (транспортній компанії, тощо). Оплата за Товар здійснюється у гривнях на підставі Замовлення в формі та порядку встановленому Виконавцем. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Виконавець вживає залежних від нього заходів для отримання Замовником Товару належної якості та придатного для мети з якою Товар такого роду звичайно використовується. Претензії Замовника щодо асортименту, кількості, комплектності і якості Товару, розглядаються перед отриманням Товару. Якщо виявиться що доставлений Товар не відповідає замовленому з вини Виконавця, то Виконавець організує його заміну за власний рахунок, в інших випадках заміна може бути організована за рахунок Замовника. Виробник (продавець) Товару може встановлювати гарантію на Товар. Виконавець може організовувати реалізацію гарантійних зобов'язань як окрему послугу за окремою домовленістю Сторін. Виконавець може публікувати на Сайті додаткові умови щодо повернення Товару, грошових коштів, реалізації гарантійних зобов'язань, тощо, щодо окремих товарів, груп (категорій) товарів, усіх товарів. Такі додаткові умови є невід'ємною частиною Договору з моменту публікації на Сайті. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне зобов’язань за Договором згідно з чинним законодавством України. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, таких як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, епідемія, карантинні обмеження, тощо, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно сповіщає про виникнення таких обставин іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами. Виконавець відповідає виключно за надання послуг погоджених Сторонами та не несе відповідальність за події, дії чи бездіяльність третіх осіб, в тому числі але не виключно постачальника (продавця) Товару, транспортної компанії, служби доставки, державних органів, тощо та пов'язані з цим витрати (збитки) Замовника. При цьому Виконавець в межах отриманої за послуги винагороди вживає залежних від нього заходів для отримання Замовником очікуваного при розміщенні Замовлення ефекту та мінімізації витрат Замовника. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Кожен Договір діє по відношенню до одного конкретного Замовлення, набуває чинності з моменту Акцепту Публічної оферти та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним. Усі умови Договору між Виконавцем та Замовником, в тому числі істотні, наведені у цій Публічній оферті, розміщені у мережі Інтернет за адресою: www.zapka.ua/contract, на дату укладення Договору. Усі зміни Публічної оферти публікуються в мережі Інтернет за адресою вказаною у попередньому пункті з заміною попередньої редакції, редакцією зі змінами. Обов’язковими для Сторін є умови, зазначені в останній опублікованій редакції. Датою публікації Договору є дата зазначена на його початку. Опубліковані зміни вважаються доведеними до відома Замовника в повному обсязі, набирають чинності з моменту їх опублікування. Сторони визнають та погоджуються з тим, що в межах цього Договору належними способами обміну інформацією в рівній мірі визнаються повідомлення, заяви та інші можливі форми листування між Сторонами, що здійснені письмово, відправлені та/або отримані за допомогою електронних, телефонних та інших засобів зв’язку. При використанні служб коротких текстових повідомлень (SMS-повідомлень) при передачі їх на мобільні пристрої, призначені для прийому/передачі таких повідомлень це правило застосовується тільки для повідомлень, направлених зі сторони Виконавця. Виконавець залишає за собою право використовувати інформацію, надану Замовником в тому числі при оформленні Замовлення, на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором, з метою належного виконання своїх зобов’язань перед Замовником. Укладаючи Договір з Виконавцем на умовах і в порядку, передбаченому цією Публічною офертою, Замовник підтверджує свою згоду на таке використання зазначеної інформації. Замовник погоджується на обробку його персональних даних, вказаних ним, згідно чинного законодавства України про захист персональних даних. Персональні дані Замовника обробляються відповідно до Політики конфіденційності та захисту персональних даних розміщеної на Сайті. На Замовника розповсюджується дія Угоди Користувача Сайта та усіх її додатків якщо це прямо не суперечить умовам Договору. Замовник несе повну відповідальність за правильність вказаних ним адреси електронної пошти, контактних та особистих даних, а також зобов’язуються протягом 3 (трьох) днів повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.